Slavnostní otevření Centra duševního zdraví v Chomutově

Dne 13. 10. 2016 proběhlo slavnostní otevření Centra duševního zdraví v Chomutově, které vzniklo ve spolupráci Fokusu Labe, z.ú., Psychiatrické léčebny Petrohrad, p.o. a Ústeckého kraje. Jde o první Centrum v Ústeckém kraji, které přináší nový systém do péče o lidi s duševním onemocněním.

Slavnostního otevření se zúčastnila celá řada odborníků, zástupců měst Ústeckého kraje, ale také zástupců z řad politické reprezentace. Úvodní slovo si vzal pan Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Ústeckého kraje, který pohovořil o systému péče o duševní zdraví v italském Terstu. Centrum duševního zdraví v Terstu je již mnoho let považováno za jedno ze světově nejpokrokovějších veřejných systémů péče o duševní zdraví. Centrum duševního zdraví v Chomutově je tedy prvním pokusem v Ústeckém kraji o zásadní systémovou změnu v léčbě a rehabilitaci lidí s duševním onemocněním, které ze systému v Terstu vychází. Druhým z řečníků byla ředitelka Fokusu Labe PhDr. Lenka Krbcová Mašínová, které představila systém fungování Centra duševního zdraví a upozornila, že multidisciplinární tým, který je složen z odborníků ze zdravotnických a sociálních služeb, je obohacen o tzv. peer konzultanty, tedy o lidi, kteří mají vlastní zkušenost s duševním onemocněním. Pan I. náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák pronesl poděkování všem, kteří se na otevření Centra duševního zdraví podíleli a popřál do budoucna hodně sil a zdaru.

Slova se též ujal pan poslanec MUDr. Jaroslav Krákora, který ve stručnosti pohovořil o komplexní rehabilitaci lidí s duševním onemocněním ve světě, s přihlédnutím na systém péče ve Švédsku či Švýcarsku a zdůraznil, že Česká republika zdaleka nedosahuje takovéto úrovně. Proto v závěru své řeči uvítal otevření Centra tohoto typu a poděkoval všem, kteří se na jeho fungování podílí. Své zástupce na slavnostním otevření mělo i Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví. Zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí paní PhDr. Melanie Zajacová velmi ocenila a uvítala otevření Centra. Zástupkyně Ministerstva zdravotnictví paní Ing. Daniela Matějková ve své řeči poděkovala náměstkyni ministra zdravotnictví paní Mgr. Lence Ptáčkové Melicharové, MBA, která má v gesci psychiatrickou péči, a která změny v systému péče o lidi s duševním onemocněním velmi vítá a podporuje. Závěrem své řeči zdůraznila důležitost propojení zdravotnických a sociálních služeb.

Charakteristika Centra duševního zdraví v Chomutově

V České republice postupně dochází k reformě psychiatrické péče, která vychází ze strategie Světové zdravotnické organizace (WHO). Jedním z cílů reformního úsilí v České republice je posun k humánnímu a udržitelnému způsobu léčby poskytovanému v co největší míře v přirozené komunitě. Proto je jedním z hlavních úkolů nově zřízeného Centra duševního zdraví v Chomutově, poskytnout flexibilní, individualizovanou péči všem, kteří takovouto pomoc potřebují, a to bez čekací doby, pokud možno v jejich přirozeném prostředí a s ohledem na jejich různorodé potřeby. Pracovní tým Centra duševního zdraví zajišťuje funkční propojení ambulantní a lůžkové péče, díky kterému by mělo docházet k prevenci hospitalizací duševně nemocných či k jejich zkracování a napomoci tak k jejich návratu do běžné komunity. Centrum duševního zdraví spolupracuje nejen s potřebnými subjekty a specializovanými službami, ale také s těmi službami, které jsou určeny pro běžnou populaci v oblasti zaměstnání, vzdělávání, bydlení či volnočasových aktivit. Služby Centra duševního zdraví jsou určeny nejen pro lidi se závažným duševním onemocněním, ale také pro osoby s rizikem rozvoje duševního onemocnění a v neposlední řadě pro lidi v krizových situacích s akutními psychickými obtížemi s výjimkou akutních intoxikací. Cílem péče ovšem není pouze odstranění symptomů onemocnění, ale také celostní podpora člověka v jeho cestě k uzdravení a znovu začlenění do společnosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *